Αναθεώρηση του Προτύπου Διαπίστευσης των Kλινικών Εργαστηρίων ISO 15189

Δημοσιεύτηκε την 1η Νοεμβρίου 2012 η νέα επίσημη έκδοση του Προτύπου Διαπίστευσης των Κλινικών Εργαστηρίων ISO 15189: 2012, η οποία αντικατέστησε την έκδοση του 2007.

Η νέα έκδοση στοχεύει στη μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στη χρήση, ενσωματώνοντας βελτιώσεις και διευκρινίσεις, ενώ έχουν συμπεριληφθεί και 2 νέες απαιτήσεις που αφορούν στην αποδέσμευση των αποτελεσμάτων και στην διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων των εργαστηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

  • σε πρακτικές και διαδικασίες, μέσω των οποίων αποκτάται έλεγχος στη ροή των προσωπικών και ιατρικών δεδομένων (ηλεκτρονικών, έντυπων και προφορικών), ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητά τους.
  • στην αναγνώριση των κύριων διεργασιών του εργαστηρίου και στην αποτύπωση της ροής και της αλληλεπίδρασης τους
  • στην εφαρμογή μιας διαδικασίας ανάλυσης επικινδυνότητας (risk management) με στόχο να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι και πιθανά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων
  • στον τρόπο που παραλαμβάνονται, ελέγχονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται κρίσιμα αναλώσιμα και αντιδραστήρια
  • σε θέματα συγκατάθεσης και ενημέρωσης των ασθενών (δειγματοληψία)
  • στην διαδικασία εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (είδος υλικών ελέγχου)
  • στη συγκρισιμότητα μεταξύ αποτελεσμάτων διαφορετικών μεθοδολογιών ή/και εξοπλισμού

στην αυτοματοποιημένη επιλογή και αναφορά αποτελεσμάτων αναλύσεων.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ