Απόφαση ΕΣΥΔ για μη ανανέωση της θητείας των Τεχνικών Επιτροπών

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ/3959/12 του Δ.Σ., το ΕΣΥΔ αποφάσισε τη μη ανανέωση της θητείας των Τεχνικών Επιτροπών. Το έργο των Τεχνικών Επιτροπών θα υλοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.

Οι Διευθυντές Διαπίστευσης Φορέων και Εργαστηρίων σε κάθε περίπτωση, τηρώντας τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν ομάδες εργασίας (άτομο ή ομάδα) με χρήση και εξωτερικών συνεργατών, εμπειρογνωμόνων σε ειδικό τεχνικό αντικείμενο, είτε για την επίλυση ειδικών θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αξιολόγησης ενός φορέα/ εργαστηρίου είτε για την επίλυση ειδικών τεχνικών θεμάτων (π.χ. δημιουργία Κατευθυντήριας Οδηγίας σε ειδικό τεχνικό αντικείμενο).

Η αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών – εμπειρογνωμόνων που θα συμμετέχουν στις ανωτέρω ομάδες εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ.

Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης άρχεται από 16.04.2012.

Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ