ΕΣΥΔ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επιλογή Εμπειρογνωμόνων για Εργαστήρια Κλινικών Δοκιμών Μικροβιολογίας και Αιματολογίας

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για Κλινικά Εργαστήρια που διενεργούν Μικροβιολογικές και Αιματολογικές δοκιμές.

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται και στον πίνακα 4 του εγγράφου ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ/ 02/ 03/ 27-01-2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Aξιολογητών), είναι:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιατρικής ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς, με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών, ειδικότητας, γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς. Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για Αξιολογήσεις και σε χώρες του εξωτερικού εντός και εκτός της Ε.Ε.

Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.λπ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω τηλεομοιοτύπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr(Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές /Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες).Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων είναι 180€.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολογητών Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 30.09.2012, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με τη σημείωση: Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων Κλινικών Δοκιμών Μικροβιολογίας Και Αιματολογίας.

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ: 210 7204521.

Πηγή: www.esyd.gr
Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ