Νέα έκδοση του προτύπου ISO/ IEC 17024

Το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων» δημοσιεύτηκε την 1.7.2012 και αντικαθιστά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2003.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της IAF καθορίστηκε περίοδος 3 ετών για τη μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης προσώπων στο νέο πρότυπο.

Το Ε.ΣΥ.Δ., όντας πλήρες μέλος της IAF και της ΕΑ, είναι υποχρεωμένο να υιοθετήσει την περίοδο μετάβασης των 3 ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO/IEC 17024:2012, οπότε καθίσταται σαφές ότι όλοι οι φορείς πιστοποίησης προσώπων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης τους και να έχουν διαπιστευθεί ως προς το νέο πρότυπο, μέχρι την 1.7.2015, διότι η υπάρχουσα διαπίστευσή τους θα πάψει να ισχύει την ημερομηνία αυτή.

Το Ε.ΣΥ.Δ., προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του προτύπου, αποφάσισε:

Οι φορείς πιστοποίησης προσώπων, που είναι ήδη διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024 πρέπει άμεσα να προβούν στις σχετικές αλλαγές-τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας τους και των σχημάτων πιστοποίησης και έπειτα στην επακόλουθη εσωτερική επιθεώρηση, ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Η επιβεβαίωση της υλοποίησης και εφαρμογής των αλλαγών θα πραγματοποιείται κατά τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις του Ε.ΣΥ.Δ. ή εκτάκτως αν αυτό απαιτηθεί. Ο χρόνος αξιολόγησης στην πρώτη περίπτωση αναμένεται να αυξηθεί. Σημειώνεται ότι, για την διαδικασία μετάβασης των ήδη διαπιστευμένων κατά ISO/IEC 17024 φορέων πιστοποίησης προσώπων δεν απαιτείται σχετική αίτηση στο Ε.ΣΥ.Δ. αλλά ενημερωτικό σημείωμα με τις αλλαγές και το πλάνο εφαρμογής.

Επίσης αποφασίστηκε εφαρμογή του παρακάτω χρονοδιαγράμματος:

  • Οι ήδη διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης προσώπων υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.Δ. την κατάλληλα προσαρμοσμένη τεκμηρίωσή τους μαζί με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα επί των αλλαγών βάσει του νέου προτύπου ISO/IEC 17024:2012 (gap analysis), μέχρι το αργότερο τη 1.9.2013.
    Σημείωση: Ο αριθμός πιστοποιητικού και η διάρκεια της διαπίστευσης παραμένουν αμετάβλητα, για τους φορείς που θα μεταβούν στην νέα έκδοση.
  • Από 1.6.2013 το Ε.ΣΥ.Δ. δέχεται αποκλειστικά αιτήσεις (αρχικές και επέκτασης) σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 17024:2012. Από 1.3.2013 αιτήματα για ανάπτυξη σχημάτων θα αφορούν αποκλειστικά συμμόρφωση με το νέο πρότυπο.
  • Προβλέπεται ότι από 1.6.2013 θα ξεκινήσει η διενέργεια αξιολογήσεων σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 17020:2012.
  • Ως ημερομηνία παύσης έκδοσης Πιστοποιητικών από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το παλαιό πρότυπο ISO/IEC 17020 καθορίζεται η 1.12.2013.

Πηγή: Ε.ΣΥ.Δ.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ