ΕΣΥΔ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για εργαστήρια / φορείς εγκληματολογικών ερευνών

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για Εργαστήρια / Φορείς που διενεργούν εγκληματολογικές και δικανικές έρευνες και συγκεκριμένα για την:

  1. Δικανική εξέταση αμφισβητούμενης γραφής και υπογραφής,
  2. Δοκιμή γνησιότητας εγγράφων ασφάλειας και αξιών,
  3. Σύγκριση και ταύτιση δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων,
  4. Δικανική εξέταση αυθεντικότητας εντύπων και εκτυπώσεων ασφαλείας,
  5. Αναγνώριση και ταύτιση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών,
  6. Εξέταση αυθεντικότητας ψηφιακών αρχείων και δεδομένων, υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software), καρτών SIM, διερεύνηση περιεχομένου και επισκεψιμότητας ιστοσελίδων.

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται και στους πίνακες 1 και 4 του εγγράφου ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ/ 02/ 03/ 27-01-2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Αξιολογητών), είναι:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Φυσικού ή Μηχανικού (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μεταλλειολόγου, Πολιτικού, Ναυπηγού, Αεροναυπηγού, Χημικού) ή Χημικού ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών / ελέγχων ειδικότητας, γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στους αντίστοιχους ή σχετικούς τομείς.

Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.λπ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ