ΕΣΥΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση Εργαστηρίων Ιατρικής Απεικόνισης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω fax ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.), καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες), όπου να αναφέρεται σαφώς η εμπειρία ανά απεικονιστική μέθοδο (π.χ. Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Ποζιτρονιακή Τομογραφία, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφία, Ακτινογραφία κτλ.). Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων είναι 180€.

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται και στους πίνακες 1 και 4 του εγγράφου ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ/ 02/ 03/ 27-01-2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Αξιολογητών), είναι:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών ειδικότητας,
  • γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και
  • τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στους αντίστοιχους ή σχετικούς τομείς.

Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.τ.λ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολογητών Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 31.03.2015, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, fax: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  [email protected]  με τη σημείωση: Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων Ιατρικής Απεικόνισης.

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521.

Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ