Διαπίστευση Εργαστήριων Ιατρικών Απεικονίσεων

Το Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία που αφορά στα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων και τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 15189 και ISO/IEC 17025.

Η Οδηγία αυτή (ΕΣΥΔ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ), περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών και κριτηρίων που συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 15189 και ISO/IEC 17025, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και η επιβεβαίωση καταλληλότητας των απεικονιστικών υπηρεσιών.

Η διαπίστευση αφορά τις συμβατικές ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογράφηση και ακτινοσκόπηση), την υπολογιστική τομογραφία (CT), τη μαγνητική τομογραφία (MRI), τη μαστογραφία, τη μέτρηση σύστασης σώματος με ακτίνες Χ (οστεοπυκνομετρία DPX, DEXA, κλπ.), την πυρηνική ιατρική, την ποζιτρονική και ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία (PET και PET/CT), τους υπερήχους καθώς και τις εξετάσεις επεμβατικής ακτινολογίας (αγγειογραφία, αγγειοπλαστική κλπ.).

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ