Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αξιολογητών / εμπειρογνωμόνων εργαστήριων διακριβώσεων

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες που θα ενταχθούν σε ομάδες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 Εργαστηρίων διακριβώσεων. Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025 σε εργαστήρια διακριβώσεων σε όλους τους τομείς μετρήσεων, των οποίων οι κατηγορίες διακριβώσεων αναφέρονται στις σελίδες 9-10 του εντύπου Αίτησης Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων (http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/aitiseis/AAE.doc)

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/kanonismoi/axiologites/krita_20032009.pdf, είναι:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών / ελέγχων ειδικότητας, γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς διακριβώσεων.
  • Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/aitiseis/AAE.doc, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες).

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολογητών του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων είναι 180€.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 17.3.2014, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με τη σημείωση: Πρόσκληση για Αξιολογητές Εργαστηρίων Διακριβώσεων.

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521.

Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ