Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΕΛΚΕΜΕ κατά ISO 17025

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Ελληνικού Κέντρου Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ) Α.Ε. διαπιστεύθηκε κατά ISO 17025:2005 για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων σε υγρά απόβλητα.

Το Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ) είναι μέλος του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την υποστήριξη της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας. Στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΜΕ περιλαμβάνεται ένα δίκτυο ερευνητικών εργαστηρίων κορυφαίας τεχνολογικής στάθμης εξοπλισμένων με το πλέον σύγχρονο εξοπλισμό. Επιπλέον το κέντρο είναι στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Το πεδίο διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 1021) του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας  του ΕΛΚΕΜΕ όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος χημικών αναλύσεων σε υγρά απόβλητα μη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών (π.χ. Φασματομετρία ICP-OES, Φασματομετρία GF-AAS).

Η PRIORITY είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Ποιότητας ISO 17025 στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΛΚΕΜΕ. Επιπλέον, το ΕΛΚΕΜΕ όπως και ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ έχει επιλέξει το eQualSuite για να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα συστήματα ποιότητας – διαπίστευσης που εφαρμόζει.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ