Διαδικτυακή εφαρμογή βαθμονόμησης δεξαμενών από το ΕΙΜ

Το Εργαστήριο Ροής & Όγκου του ΕΙΜ (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), ανέπτυξε μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application) βαθμονόμησης δεξαμενών χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα η οποία διατίθεται από το ΕΙΜ μέσω της ιστοσελίδας του (http://test.eim.gr/volume/users/login) σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

Η εφαρμογή αφορά την διαδικασία βαθμονόμησης/διακρίβωσης δεξαμενών σύμφωνα με την ογκομετρική μέθοδο ή άλλη ενδεδειγμένη μέθοδο η οποία καταλήγει σε μία σειρά δεδομένων τα οποία συσχετίζουν τον όγκο της δεξαμενής με συγκεκριμένο ύψος της στάθμης του περιεχόμενου υγρού.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών βαθμονομήσεων, ενώ η διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων η οποία απαιτεί συχνά περίπλοκα στατιστικά εργαλεία ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο με άμεσο παραδοτέο τον αναλυτικό πίνακα βαθμονόμησης της δεξαμενής και την αντίστοιχη εκτίμηση της μετρητικής αβεβαιότητας.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ