Διαπίστευση κατά ISO/ IEC 17025 του Εργαστηρίου Πίεσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

Το Εργαστήριο του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005.

Το Εργαστήριο διενεργεί διακριβώσεις και δοκιμές ποιοτικού έλεγχου σχετικές με την ποιότητα και την ποσότητα του Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Δίκτυο.

Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει την διακρίβωση αναλογικών και ψηφιακών οργάνων μέτρησης σχετικής και απόλυτης πίεσης.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/IEC 17025:2005 στον ΔΕΣΦΑ.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ