Τάση για Υποχρεωτική Διαπίστευση των Κλινικών Εργαστηρίων στην Ευρώπη

Η διαπίστευση ενός κλινικού εργαστηρίου είναι η  επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις / εξετάσεις, και ως εκτούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του.  Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 15189, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα προ-αναλυτικά και μετά-αναλυτικά  στάδια.

Ήδη στην Γαλλία έχει τεθεί σε εφαρμογή νομοθεσία που υποχρεώνει τα κλινικά εργαστήρια όλων των τύπων (ιδιωτικά, δημόσια, πανεπιστημιακά) να διαπιστευτούν για όλες τις εξετάσεις που διενεργούν μέχρι το 2016, με ενδιάμεση το προθεσμία το 2013, όποτε και θα πρέπει όλα τα εργαστήρια να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν προχωρήσει στη συμμόρφωση τους με το ISO 15189 σε ικανοποιητικό βαθμό (διαπίστευση μέρους των εξετάσεων). Η τάση αυτή για υποχρεωτική διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων αναμένεται να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ