Αναθεώρηση προτύπων Διαπίστευσης

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO και συγκεκριμένα η επιτροπή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης CASCO βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης – ανάπτυξης προτύπων και τεχνικών οδηγιών που αφορούν διάφορους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η διαπίστευση. Συγκεκριμένα τα πρότυπα που πρόκειται σύντομα να αναθεωρηθούν – αναπτυχθούν καθώς και το status τους παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα:

 

Πρότυπο Status
ISO/IEC 17020: Conformity assessment — General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection Final Draft
ISO/IEC TS 17021-2: Conformity assessment — Requirements for third party certification auditing of environmental management systems — Part 2: Competence requirements New Project
ISO/IEC TS 17022: Conformity assessment — Requirements and recommendations for the content of a third-party audit report on management systems Committee Draft
ISO/IEC 17024: Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons Draft
ISO/IEC 17065: Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services Draft
ISO/IEC 17067: Conformity assessment — Fundamentals of product certification Working Draft

 

 

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ